THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

​Cách tải tài xỉu Go88 - đơn vị Anh hùng Lao động - là Trường đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Dược của Việt Nam.​​​

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

1. THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA TRƯỜNG:
1.1. Tên Trường: Cách tải tài xỉu Go88
(Tên tiếng Anh: HaNoi University of Pharmacy Viết tắt: HUP)
Điện thoại: 024.38254539 Fax: 04.3826446
Email: [email protected] Website:
1.2. Hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Hải Nam
Số điện thoại:
Email: [email protected]
1.3. Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. NGUT. Đinh Thị Thanh Hải
Số điện thoại: 024.39330770
Email: [email protected]
1.4. Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Văn Quyến
Số điện thoại: 024.38260268
Email: [email protected]

2. BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY:

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. NGƯT. Đinh Thị Thanh Hải

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phạm Văn Quyến

 
4. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG:

4.1. Nhiệm vụ
1. Đào tạo nguồn nhân lực dược ở trình độ đại học và sau đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ, có kiến thức và năng lực; có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội; có khả năng tự nghiên cứu và phát triển để hội nhập với khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên đáp ứng công tác giảng dạy của Trường và của Ngành.
Đào tạo các loại hình khác theo nhu cầu của xã hội, theo điều kiện khả năng của Trường khi được phép của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dược học, hoá học, sinh học và y học... theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định chung của Nhà nước, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giảng viên, cán bộ, nhân viên.
4. Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.
5. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
6. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường.
7. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
8. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện các chương trình, dự án về nghiên cứu, sản xuất thuốc và các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo sự phân công của Bộ Y tế hoặc các bộ, ngành khác ở Trung ương và theo quy định của pháp luật.
10. Thành lập và phát triển các cơ sở đào tạo, thực hành, dịch vụ khoa học công nghệ dược phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Y tế giao hoặc theo quy định của pháp luật
4.2. Quyền hạn và trách nhiệm
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược, quy hoạch của ngành Y tế, ngành Giáo dục và đào tạo.
2. Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với ngành nghề mà Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch của Nhà nước và năng lực của Trường; tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
3. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
4. Đề xuất, đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; ký kết, thực hiện các hợp đồng khoa học công nghệ góp phần xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước.
5. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.
6. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo và nghiên
cứu khoa học để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi cho hoạt động giáo dục và bổ sung nguồn tài chính của Trường.
7. Trường được mời các giáo sư, các chuyên gia, các nhà khoa học và giảng viên của các trường, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành của Nhà nước.
8. Được Nhà nước giao đất, được thuê đất, vay vốn; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.
9. Xây dựng tổ chức bộ máy Trường; thành lập, sát nhập hoặc giải thể các tổ chức, các đơn vị thuộc Trường theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và hoạt động tài chính của đơn vị.
11. Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và cơ quan cấp trên về các hoạt động của Trường theo quy định hiện hành.


11-09-2019

2604 11 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL