Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CỦA Cách tải tài xỉu Go88

 

1. SỨ MẠNG
1) Đào tạo nhân lực có chất lượng caogiỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.
2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.
3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.
4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam.
2. TẦM NHÌN
Đến năm 2030, Cách tải tài xỉu Go88 là đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu kết hợp với thực hành nghề nghiệp, bước đầu là đại học đổi mới sáng tạo; là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học, nuôi dưỡng và hỗ trợ khởi nghiệp có uy tín, cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu. Đến năm 2045, Trường là đại học đổi mới sáng tạo.
3. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Đào tạo, nghiên cứu có chất lượng gắn liền với thực tiễn, lấy sáng tạo và phục vụ cộng đồng làm định hướng hành động.
4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1) Chất lượng - hiệu quả: Yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu Cách tải tài xỉu Go88 là chất lượng cao gắn liền với hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện.
2) Tài năng cá nhân - trí tuệ tập thể: Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công là sự đoàn kết, hợp tác và trí tuệ tập thể.
3) Kế thừa - sáng tạo: Động lực chính cho phát triển bền vững là đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả của thế hệ trước, trí tuệ dân tộc và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.
4) Chuyên nghiệp: Chuyên nghiệp trong kiến thức, kỹ năng, thời gian làm việc, thu nhập, từ đó tao nên hiệu chất lượng và hiệu quả cao.
5) Khát vọng: Nhận thức rõ mình đang ở đâu và cùng nhau quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong nước và có vị trí nhất định trong khu vực.
6) Tiên phong: Chủ động thích ứng, hội nhập và tiên phong đổi mới sáng tạo.
5. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
5.1. Mục tiêu chung
Xây dựng Cách tải tài xỉu Go88 thành trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực (trong lĩnh vực dược) theo định hướng đại học nghiên cứu kết hợp thực hành nghề nghiệp (2025 - 2030), thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về dược của cả nước; định hướng đại học đổi mới sáng tạo (2030), và trở thành đại học đổi mới sáng tạo vào 2045.
Các mốc cơ bản:
- Trở thành đại học định hướng nghiên cứu: Đạt 60% các chỉ tiêu, đạt mức điểm thấp nhất vào năm 2025; đạt 80-100% các chỉ tiêu vào năm 2030 (Tham khảo phụ lục 1).
- Trở thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo: Cơ bản đạt các chỉ tiêu vào 2030 và trở thành đại học đổi mới sáng tạo vào 2045 (Tham khảo Phụ lục 2).
- Tự chủ một phần (từ 2020-2025), và hướng tới tự chủ toàn phần theo yêu cầu/lộ trình của Nhà nước).
5.2. Mục tiêu cụ thể
5.2.1. Mục tiêu đào tạo và cung ứng dịch vụ (sản phẩm/dịch vụ)
5.2.1.1. Đào tạo (quy mô, cơ cấu ngành nghề, chương trình, chất lượng, hội nhập)
1) Mục tiêu 1: Quy mô các bậc đào tạo hợp lý, phù hợp với tiêu chí đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các tiêu chí về tỷ lệ quy mô đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.
2) Mục tiêu 2: Đa dạng hóa loại hình đào tạo (đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ ngành Dược, đào tạo theo nhu cầu xã hội), ngành nghề đào tạo, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển ngành Dược theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (trao đổi sinh viên và giảng viên với các trường đại học trên thế giới).
3) Mục tiêu 3: Có chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bất cứ nơi nào trong nước và quốc tế.
4) Mục tiêu 4: Dẫn đầu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực dược.
5.2.1.2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
​1) Mục tiêu 1: Nghiên cứu cơ bản gắn với các định hướng ứng dụng, giải quyết được những vấn đề trọng yếu trước mắt và lâu dài của ngành, đạt trình độ của khu vực và thế giớitạo ra được các tri thức và luận cứ khoa học, góp phần giải quyết các vấn đề của ngành, phục vụ phát triển ngành và kinh tế đất nước.
2) Mục tiêu 2: Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai có nhiều phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, chuyển giao công nghệ đến doanh nghiệp; có nhiều công nghệ lõi, đủ năng lực phát triển một số sản phẩm cấp quốc gia.
5.2.1.3. Dịch vụ theo nhu cầu xã hội
1) Mục tiêu 1: Trung tâm dịch vụ phát triển thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược, thực phẩm, dinh dưỡng.
5.2.1.4. Khởi nghiệp
1) Mục tiêu 1: Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp dược.
5.2.1.5. Mục tiêu tài chính (Thu, chi theo giai đoạn)
1) Mục tiêu 1: Từng bước tự chủ tài chính, tiến đến sẵn sàng tự chủ theo yêu cầu của Nhà nước vào năm 2030, trong đó nguồn thu từ KHCN không dưới 25% vào 2030 và 30% vào 2045.
2) Mục tiêu 2: Cơ cấu chi hợp lý, trong đó giành tỷ lệ thích đáng cho tái đầu tư và nâng cao trang thiết bị tiên tiến.
5.2.2. Mục tiêu đầu vào (để tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ, gồm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ...)
1) Mục tiêu 1: Tự chủ về tài chính theo quy định của nhà nước, đảm bảo tốt cho các hoạt động của Trường, cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống của cán bộ viên chức.
2) Mục tiêu 2: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để từng bước đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.
5.2.3. Mục tiêu phát triển tổ chức (về tổ chức trường sẽ như thế nào để đạt các mục tiêu?)
1) Mục tiêu 1: Hoàn thiện bộ máy tổ chức của nhà trường.
2) Mục tiêu 2: Thành lập một số viện nghiên cứu phát triển dược, một số trung tâm kết hợp nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia thị trường và tạo nguồn thu cho trường.
5.2.4. Mục tiêu liên kết chiến lược
1) Mục tiêu 1: Tăng cường quan hệ, hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, địa phương trong nước, quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ.
5.2.5. Mục tiêu khoa học - công nghệ
1) Mục tiêu 1: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo.
2) Mục tiêu 2: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học quan lý, công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả công tác quản trị của trường.
5.2.6. Mục tiêu nhân lực
1) Mục tiêu 1: Xây dựng đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và phục vụ chuyên nghiệp.

(Nguồn: Nghị quyết về việc thông qua Chiến lược, kế hoạch phát triển Cách tải tài xỉu Go88 đến năm 2030, tầm nhìn 2045 )