Khoa Quản lý và Kinh tế Dược

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

 

 
 

1. Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên đơn vị: Khoa Quản lý và Kinh tế dược 

Tên tiếng Anh: Faculty of Pharmaceutical Management and Economic

Điện thoại: 0243.8248703  

Email: [email protected]  

Phụ trách Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Email: [email protected]

2. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Quản lý và kinh tế Dược được thành lập và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển đào tạo Dược và của Trường ĐH Dược HN. Từ khi bắt đầu đào tạo dược sỹ ở Việt Nam, môn học Pháp chế và Y Đức đã có trong chương trình giảng dạy. Ban đầu, tiền thân của Khoa là Bộ môn Pháp chế - Y đức. Năm 1961 trường Đại học Y- Dược khoa Hà Nội được tách thành trường Đại học Y khoa Hà Nội và trường Đại học Dược khoa Hà Nội theo quyết định số 828/BYT/QĐ của Bộ Y tế, theo đó Bộ môn Tổ chức dược chính và dụng cụ y học (gọi tắt là Bộ môn Tổ chức và dụng cụ ) được thành lập lại theo quyết định số 71/YD/TCCB ngày 15/04/ 1961. Năm 1963 do nhu cầu và nội dung giảng dạy, Bộ môn Tổ chức và dụng cụ được đổi tên thành Bộ môn Dược chính bảo quản theo quyết định số 243/YD – TCCB ngày 16/ 09/1963. Ngày 26/12/1966 Bộ y tế ra quyết định số 1060 BYT/QĐ quy định tổ chức bộ máy của trường Đại học Dược khoa Hà nội trong đó có Bộ môn Dược chính bảo quản. 

Từ năm 1975 trở lại đây, ngành Dược được xác định là ngành kinh tế kỹ thuật và một trong những mục tiêu đào tạo cơ bản cho dược sĩ là nâng cao kỹ năng thực hành Quản lý & Kinh tế dược. Năm 1990 Bộ môn được đổi tên thành Tổ chức Kinh tế dược và Bảo quản theo QĐ số 139/DHN – QĐ-TC ngày 09/05/1990. Ngày 13 tháng 08 năm 2001, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược với các nội dung và chương trình giảng dạy đã được phát triển và hoàn thiện theo mục tiêu đào tạo này. 

Tháng 7/2022, Hiệu trưởng trường ĐH Dược HN có quyết định thành lập Khoa Quản lý và kinh tế Dược, phụ trách một trong năm định hướng chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Khoa giảng dạy cho tất cả các đối tượng đại học, sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II), và các đối tượng đào tạo theo nhu cầu.

Các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:

- Hệ thống và chính sách y tế

- Quản lý cung ứng thuốc: quản lý mua sắm, tồn trữ, sử dụng thuốc tại cơ sở y tế và trong cộng đồng

- Đánh giá Công nghệ Y tế, kinh tế Dược

- Quản trị nhà thuốc

- Quản trị doanh nghiệp dược, marketing Dược

- Khía cạnh xã hội của thực hành Dược (vấn đề tâm lý trong thực hành Dược, mô hình hành vi)

3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

2007-2008

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ Y tế

2008-2009

TT Lao động tiên tiến

QĐ số 409/QĐ-DHN ngày 10/9/2009 của Cách tải tài xỉu Go88 .

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số  929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động tiên tiến

QĐ số 401/QĐ-DHN ngày 30/7/2012 của Cách tải tài xỉu Go88 .

2012-2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

2013-2014

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế

2014-2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

2015-2016

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế

2016-2017

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế

2017-2018

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế

2018-2019

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4476/QĐ-BYT ngày 30/9/2019 của Bộ Y tế

2019-2020

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 04/QĐ-BYT ngày 4/1/2021 của Bộ Y tế

Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định

2005

Bằng khen của Bộ y tế

Số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ y tế

2007

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 688/QĐ-TTg ngày 7/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2011

Bằng khen của Bộ y tế

Số 3381/QĐ-BYT ngày 16/9/2011 của Bộ y tế

2015

Bằng khen của Bộ y tế

Số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ y tế

2017

Bằng khen của Bộ y tế

Số 4998/QĐ-BYT ngày 03/11/2017 của Bộ y tế

2019

Bằng khen của Bộ y tế

Số 4474/QĐ- BYT ngày 30/9/2019 của Bộ y tế

2021

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số 1593/QĐ-TTg ngày 22/09/2021 của Thủ tướng chính phủ

4. Các hoạt động nổi bật

Giảng dạy đại học:

Cùng với sự đổi mới giảng dạy trong nhà trường về loại hình đào tạo và định hướng chuyên ngành, Khoa Quản lý và kinh tế dược đã thường xuyên rà soát và cập nhật nội dung giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm đáp ứng mục đích đào tạo và nhiệm vụ của người dược sĩ trong thời kỳ hội nhập. Khoa đã triển khai giảng dạy cho sinh viên hệ đại học với các môn học chung phục vụ trong quản lý dược gồm: Pháp luật đại cương, Dược xã hội học, Quản lý học đại cương, Pháp chế dược, Thực hành dược khoa, Quản lý cung ứng thuốc; Các môn học phục vụ cho định hướng chuyên ngành Quản lý và kinh tế dược gồm: Kinh tế dược, Quản lý cung ứng thuốc, Quản trị doanh nghiệp dược, Dược cộng đồng, Marketing dược, Dịch tễ dược cơ bản, Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng, Thực hành tốt cung ứng thuốc (GDP, GSP, GPP).

Từ năm 2014 đến nay, Khoa đã áp dụng phương pháp lượng giá môn học bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính nhằm đánh giá sinh viên chính xác, công bằng và lượng giá toàn bộ chương trình đào tạo. Bộ môn thường xuyên rà soát chương trình và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Giảng dạy một số chuyên đề tự chọn giúp sinh viên bổ sung kiến thức hoặc kỹ năng phục vụ công việc sau tốt nghiệp như: Khởi nghiệp, Đấu thầu thuốc và áp dụng thực hiện tại doanh nghiệp dược.

Giảng dạy sau đại học:

Trong 5 năm qua (2018-2022) Khoa quản lý và kinh tế Dược đã tham gia giảng dạy cho các đối tượng sau đại học gồm có: các lớp cao học từ khóa 21 đến khóa 25 cho đối tượng chung và chuyên ngành Tổ chức quản lý dược, mỗi năm khoảng 20 học viên chuyên ngành và 80 học viên cao học chung.

Giảng dạy các môn chung và chuyên ngành Tổ chức quản lý dược cho các học viên chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2. Mỗi năm chuyên ngành tuyển mới 2-3 nghiên cứu sinh. Tính đến năm 2022 bộ môn Quản lý và kinh tế dược đã đào tạo 17 tiến sĩ.

Nghiên cứu khoa học:

Khoa đã tiến hành nghiên cứu và đã được nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở và các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ. Trong 5 năm học (2018-2022), Khoa đã hướng dẫn sinh viên và học viên thực hiện và bảo vệ thành công 70 khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học, trên 150 luận văn dược sĩ chuyên khoa, trên 80 luận văn thạc sĩ dược học và hướng dẫn 6 luận án tiến sĩ. Các công trình nghiên cứu khoa học này đều có tính ứng dụng cho việc hoạch định, xây dựng chính sách của ngành Dược và ngành Y tế.

Hợp tác quốc tế:

  • Tổ chức giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên nước ngoài trao đổi sinh với với đại học Mahidol Thái Lan, đại học Bordaux Pháp
  • Quản lý lớp Dịch tễ Dược hợp tác với đại học Bordaux Pháp
  • Chương trình hợp tác với các đại học Khối trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu
  • Tổ chức triển khai các dự án nghiên cứu phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong lĩnh vực dược cộng đồng
  • Tổ chức triển khai các dự án nghiên cứu thuộc dự án Hỗ trợ hệ thống y tế của Quỹ Toàn câu (Global Fund) liên quan đến gánh nặng kinh tế của biến cố bất lợi của thuốc, kiến thức thái độ thực hành của cán bộ y tế về cảnh giác Dược tại một số bệnh viện.
  • Các dự án nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế

5. Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

Giai đoạn từ năm 1961 đến 07/2022:

​Trưởng/phụ trách Bộ môn 

DS. Trương Xuân Nam 

1961-1972

GS. Ngô Gia Trúc

1972-1977

DSCKII.NGƯT. Phạm Tiếp 

1977-1992

PGS.TS. NGƯT. Nguyễn Thành Đô

1992-1999

PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng 

1999-2008

PGS.TS.NGƯT. Lê Viết Hùng

2008-2012

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà

2012-2013

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Thanh Bình

2013-2020

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

2020-07/2022

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng

(1994-1999)

PGS.TS. Lê Viết Hùng

(1999-2008)

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà

(2008-2012)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

TS. Đỗ Xuân Thắng

(2012- 2020)

(2015- 2017)

Giai đoạn từ 07/2022 đến nay:

Trưởng/phụ trách Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

(07/2022-nay)

Phó trưởng Khoa

TS. Phạm Nữ Hạnh Vân

(09/2022-nay)

 

 ​​

 


22-07-2022

5951 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL